Obsługa korporacyjna

W ramach świadczonej na rzecz podmiotów gospodarczych obsługi korporacyjnej Kancelaria oferuje m.in.:

  • pomoc w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności (spółki osobowe i kapitałowe, oddziały przedsiębiorcy zagranicznego, przedstawicielstwa, stowarzyszenia, fundacje, konsorcja, struktury holdingowe z wykorzystaniem spółek działających w innych systemach prawnych),
  • opracowywanie dokumentów założycielskich (umów spółki, statutów, regulaminów organizacyjnych oraz tzw. shareholders’ agreements),
  • aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia podmiotów (zawieranie umów spółki i statutów przed notariuszem, reprezentowanie przed sądami oraz organami w postępowaniach rejestracyjnych, uzyskiwanie wymaganych zezwoleń i licencji),
  • obsługę bieżących spraw korporacyjnych (zmiany umów spółki i statutów, przygotowywanie protokołów zgromadzeń wspólników i innych dokumentów towarzyszących podejmowaniu uchwał), obsługę prawną przekształceń, łączenia oraz likwidacji podmiotów gospodarczych,
  • doradztwo przy wszelkich formach współpracy podejmowanej przez Klientów w celu prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć biznesowych wspólnie z innymi podmiotami prawa, z uwzględnieniem specyfiki i wymagań prawa zamówień publicznych,
  • przeprowadzanie audytów prawnych, due dilligence (kompleksowe audyty spraw korporacyjnych, audyty wybranych obszarów np. w zakresie efektywności struktur finansowania kapitałem własnym i obcym, poprawności oraz kompletności dokumentacji korporacyjnej),
  • reprezentowanie Klientów przed właściwymi sądami i organami administracji publicznej,
  • pomoc w zakresie nabycia i zbycia przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części,
  • wsparcie wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych w organizacji i prowadzeniu zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy (zarówno spółek o nielicznym akcjonariacie, jak i spółek publicznych),
  • kompleksową obsługę prawną klientów biznesowych z kapitałem zagranicznym.