Prawo administracyjne

Kancelaria prowadzi sprawy w zakresie prawa administracyjnego, w tym m.in.:

  • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej, w tym sporządzanie odwołań i zażaleń od decyzji oraz postanowień administracyjnych,
  • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach o wydanie decyzji przez organy I instancji, w postępowaniach odwoławczych o wydanie decyzji przez organy II instancji, w tym także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi,
  • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym sporządzanie skarg i zażaleń na decyzje oraz postanowienia administracyjne, skarg na uchwały organów samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej, skarg na bezczynność organów administracji,
  • doradztwo i reprezentowanie w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji w szczególności w zakresie zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji, wstrzymania czynności egzekucyjnych, zażalenia na postępowanie lub czynności egzekucyjne, zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego,
  • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajową Izbą Odwoławczą,
  • przygotowywanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz reprezentacja Klientów w tych postępowaniach.