Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii za świadczoną obsługę prawną jest uzależnione od koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, stopnia trudności i złożoności sprawy, jak również jej nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez Klienta. Szczegółowa wysokość wynagrodzenia może zostać ustalona dopiero po zapoznaniu się z okolicznościami konkretnej sprawy.

Wysokość wynagrodzenia za udzielenie pomocy prawnej zostaje ustalona przed przystąpieniem do jej świadczenia, po zaakceptowaniu przez Klienta.

W celu przygotowania szczegółowej wyceny, prosimy o kontakt z Kancelarią. Wycena jest bezpłatna.

Wynagrodzenie Kancelarii jest indywidualnie ustalane z Klientem w oparciu o następujące sposoby rozliczenia:

  • Wynagrodzenie ryczałtowe – wynagrodzenie ustalane jest jako konkretna kwota za udzielenie określonej pomocy prawnej (np. sporządzenie umowy, opinii prawnej, prowadzenie sprawy w danej instancji). Ten rodzaj wynagrodzenia stosowany jest w sprawach, w których z góry można przewidzieć niezbędny nakład pracy oraz złożoność sprawy.
  • Wynagrodzenie godzinowe – wynagrodzenie Kancelarii stanowi iloczyn ustalonej stawki oraz liczbę godzinę przeznaczonych na świadczenie pomocy prawnej. Ten rodzaj wynagrodzenia stosowany jest w przypadkach, w których nie można z góry przewidzieć niezbędnego nakładu pracy lub złożoności sprawy, np. przy stałej obsłudze prawnej.
  • Wynagrodzenie mieszane – istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia Kancelarii z uwzględnieniem elementów wynagrodzenia ryczałtowego i godzinowego, np. poprzez ustalenie miesięcznego ryczałtu (abonamentu), po przekroczeniu którego obowiązywać będzie stawka godzinowa.
  • Wynagrodzenie za pomyślny wynik sprawy (prowizyjne, tzw. „success fee”) - z uwagi na brzmienie art. 36 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (Załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.) radcy prawnemu nie wolno zawierać z Klientem umowy, na mocy której Klient zobowiązuje się zapłacić honorarium za prowadzenie sprawy wyłącznie w razie osiągnięcia pomyślnego jej wyniku, chyba że co innego stanowią przepisy prawa. Dopuszczalna jest natomiast umowa, która przewiduje dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy, zawarta przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy. Ten rodzaj wynagrodzenia ma zastosowanie, jako dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii, oprócz bazowego, w sprawach złożonych, o precedensowym lub nietypowym charakterze – w przypadku uzyskania pomyślnego dla Klienta wyniku sprawy.

Pozostałe informacje

  • Wynagrodzenie Kancelarii nie obejmuje opłat i wydatków w prowadzonej sprawie, do poniesienia których zobowiązany jest Klient, jako strona inicjująca sprawę (np. wpis od pozwu, koszt opinii biegłego).
  • W przypadku gdy przeciwnik przegra sprawę przed sądem obowiązany jest zwrócić Klientowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez radcę prawnego zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.
  • Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości lub w części. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.