Prawo pracy

W zakresie szeroko rozumianego prawa pracy Kancelaria oferuje usługi prawne takie jak m.in.:

 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, układów zbiorowych pracy,
 • doradztwo w zakresie stosunków pracownik – pracodawca,
 • negocjacje ze związkami zawodowymi w zakresie rozwiązywania sporów oraz wprowadzania aktów wewnątrzzakładowych prawa pracy,
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunku pracy, w tym sporządzanie i opiniowanie oświadczeń o rozwiązaniu stosunku pracy z zastosowaniem obowiązujących procedur,
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych,
 • przygotowanie i opiniowanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
 • doradztwo w zakresie wykonywania przez pracodawcę obowiązku informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji,
 • pomoc w procedurze uzyskiwania zezwoleń na pracę w Polsce przez cudzoziemców,
 • sporządzanie pakietów motywacyjnych dla kadry zarządzającej, w tym regulaminów opcji menadżerskich,
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.