Prawo zamówień publicznych

W zakresie prawa zamówień publicznych Kancelaria świadczy obsługę prawną w postaci m.in.

  • przygotowywania, opiniowania dokumentacji przetargowej (SIWZ, oświadczenia),
  • przygotowywania, opiniowania umów w zamówieniach publicznych,
  • prowadzenia postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  • reprezentacji w zagranicznych zamówieniach publicznych,
  • wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO),
  • sporządzania umowy konsorcjum,
  • weryfikacji ofert,
  • weryfikacji zasadności odrzucenia oferty bądź wykluczenia wykonawcy.